ரெய்கி

ரெய்கியினால் அனைத்து நோய்களையும் எவ்வாறு குணப்படுத்த முடிகிறது?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X