ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #9 – தியானம்

✔️ தியானம் என்றால் என்ன?
✔️ ஏன் தியானம் செய்ய வேண்டும்?
✔️ எவ்வாறு தியானம் செய்ய வேண்டும்?
✔️ தியானத்தில் என்னென்ன செய்யக்கூடாது?
✔️ தியானம் செய்வதின் பலன்கள் என்ன?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X