ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #8 – ரெய்கி பயிற்சிகள்

ரெய்கி பயிற்சிகள்
ஆற்றலை அனுப்புதல்
ஆற்றலை உணர்தல்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X