ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #7 – Attunement – தீட்சை

✔️ரெய்கி தீட்சை என்றால் என்ன?
✔️எவ்வாறு தீட்சை அளிக்க / பெற வேண்டும்?
✔️ அதன் நன்மைகள் என்ன?
✔️ மற்றும் தீட்சை பற்றிய விளக்கங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X