ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #6 – Universe – பிரபஞ்சம்

✔️பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன?
✔️அது எவ்வாறு அமையப் பட்டிருக்கிறது?
✔️மனிதனுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?
✔️பிரபஞ்சம் எவ்வாறு மனிதனுடன் பேசும்?
✔️பிரபஞ்சத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் எவ்வாறு இருக்கும்?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X