ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #3 – Energy – ஆற்றல் – சக்தி

Energy – ஆற்றல் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது? நம் வாழ்க்கையில் அது என்ன செய்கிறது? ஆற்றல் நல்லதாகவும் கெட்டதாகவும் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X