ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #2 Body, Aura and Chakra

Online Tamil Acupuncture Class. 2nd Video introduction for body, aura and chakras.

மனிதனின் நான்கு உடல்களும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக போர்வையைப் போன்று அமைந்துள்ளது. ஆரா என்பது மனிதனின் ஒளி உடல். அது ஒரு தொடர்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படுகிறது. மனிதனின் உணர்வுகள் மற்றும் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப வர்ணங்கள் மாறுப்பாடு அடையும். உடலின் சக்கரங்கள் என்பது மனிதனின் சக்தியை உற்பத்தி செய்து சேர்த்து வைத்து தேவைப்படும் போது பகிர்ந்தளிக்கும் சூட்சம உறுப்புகளாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X