ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #10 – Karma

கர்மா என்பது என்ன?
✔ பாவ புண்ணியம் என்பது என்ன?
✔ கர்மா எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X