ரெய்கி

ரெய்கி செய்தால் உடலின் ஆற்றல் குறையுமா?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X