ரெய்கி ஆற்றலுக்கு ஒரு அறிமுகம்
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலுக்கு ஒரு அறிமுகம்

ரெய்கி ஆற்றலுக்கு ஒரு அறிமுகம். ரெய்கி என்பது சுயமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு பேராற்றல் (சக்தி). மின்சாரம், விளக்கில் கலந்தால் வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, மின்விசிறியில் கலந்தால் காற்றை வெளிப்படுத்துகிறது, வானொலியில் கலந்தால் ஓசையை வெளிப்படுத்துகிறது, தொலைக்காட்சியில் நுழைந்தால் காட்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறது. எந்தப் பொருளில் நுழைகிறதோ அந்தப் பொருளுக்கு ஏற்ப தனது தன்மையை மாற்றிக் கொள்ளும் ஆற்றல் உடையது. மின்சாரத்தைப் போலவே ரெய்கியும் சேரும் மனிதருக்கும், பொருளுக்கும், இடத்துக்கும், ஏற்றவாறு தன்னை தானே மாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய புத்திக் கூர்மையுடைய பேராற்றலாகும்.

ரெய்கி ஒரு மனிதனின் உடலில் நுழையும் போது அந்த மனிதனின் குறை நிறைகளை முதலில் சீர்செய்யத் தொடங்குகிறது. ஒரு நோயாளியின் உடலில் நுழைந்தால் அந்த நோயாளியின் நோய்களுக்கான மூலத்தைக் கண்டறிந்து, அவற்றை சரிசெய்ய தொடங்குகிறது. ரெய்கி ஒரு பொருளிலோ, இடத்திலோ, நுழைந்தால் அந்தப் பொருளின் அல்லது இடத்தின் குறைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை சரிசெய்யத் தொடங்குகிறது. தீய சக்திகள் எங்கிருந்தாலும் அவற்றை ரெய்கி வெளியேற்றத் தொடங்குகிறது. மனிதர்கள், விலங்குகள், பொருட்கள், மற்றும் கட்டிடங்களின் ஆற்றலை நிலைநிறுத்தவும் மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.

Spiritualist, Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *