நோய்கள்

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா?

புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டலாமா?

கண்டிப்பாக புற்றுநோய் கட்டியை வெட்டக்கூடாது. புற்றுநோய் மட்டுமின்றி உடலில் தோன்றும் எந்த கட்டியையும் வெட்டக்கூடாது. மீறி வெட்டினால், அந்த கட்டியில் இருக்கும் ஆபத்தான கழிவுகள் அல்லது கிருமிகள் இரத்தத்திலும் உடலிலும் பரவிவிடும். உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியக்கூடும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X