பெண்டுலத்தைக் கொண்டு அதிஷ்ட்ட எண்களை கணிக்க முடியுமா?
காணொளிகள்

பெண்டுலத்தைக் கொண்டு அதிஷ்ட்ட எண்களை கணிக்க முடியுமா?

Spiritualist, Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *