காதலி கவிதை

பத்து நொடிகள்

focus photography of woman facing trees

பரபரப்புக்கும் இரைச்சலுக்கும்
மத்தியில் சிறு மௌனம்
தாமரை இதழோடு
பேசிய வசனங்கள்

பத்து நொடிதான்
பத்து நொடிகளில்
பத்து ஜென்மங்கள்
வாழ்ந்துவிட்டேன்

எந்த வண்டும்
எந்த மலரிலும்
கண்டிராத மென்மை
கொண்டிராத இனிமை

குளுமை உஷ்ணம்
இரண்டும் கலந்த
மூன்றாவது உணர்வு
விளக்கத் தெரியவில்லை

அந்த நினைவுகள்
அந்த நிமிடங்கள்
அந்த உணர்வுகள்
ஆறாவது விரலாக

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X