உலகம்

பஞ்சபூதங்கள் யாவை?

பஞ்சபூதங்கள் யாவை?

இந்தியாவில் பஞ்சபூதங்கள் நெருப்பு, நிலம், காற்று, நீர், ஆகாயம் ஆகிய ஐந்தும்.

சீன மருத்துவத்தில் பஞ்ச பூதங்கள் என்பவை நெருப்பு, நிலம், உலோகம் (காற்று), நீர், மரம் ஆகிய ஐந்தும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X