ஆன்மீகம்

பழைய கர்மாக்களை அழிக்க முடியுமா?

பழைய கர்மாக்களை அழிக்க முடியுமா?

நிச்சயமாக யாராலும் கடந்து போன விஷயங்களை மாற்ற முடியாது. அவர் அவர் செய்ததை அவர் அவர் அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டும். கர்மாக்களின் தாக்கத்தை குறைக்க முடியும் மாறாக முற்றாக அழித்துவிட முடியாது.

பழைய கர்மாக்களை தூண்டி விடக்கூடிய விஷயங்களை செய்யாமல் இருந்தாலே பழைய கர்மாக்களின் தாக்கங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் உண்டாகாமல் தவிர்க்கலாம்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X