உலகம்

படைப்புகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

படைப்புகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

நெருப்பு, நிலம், காற்று, நீர், ஆகாயம் மற்றும் பிரபஞ்ச உயிர் சக்திகள் ஒன்றாகக் கூடும் போது அங்கு ஒரு படைப்பு உண்டாகிறது. பஞ்சபூதங்களின் கலவைக்கும் தரத்துக்கும் ஏற்ப உயிரினம் உருவாகிறது, வளர்ச்சியும் பரிமாணமும் அடைகிறது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X