ரெய்கி

ஒருவர் பலமுறை ரெய்கி தீட்சை பெறலாமா?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X