பிரிவு கவிதை

ஊமை கண்ட கனவு

man standing in front of curtain near bed inside room

உனக்குப் பிடிக்குமென்று
தினம் தினம் வாங்கித் தந்த
பூக்கள் அனைத்தையும்
மொத்தமாக சேர்த்து வைத்து

என் காதிலேயே சூட்டி
அழகு பார்த்துவிட்டாயே
ஊமை கண்ட கனவானது
என் காதல்

விளக்கவும் முடியாமல்
மறக்கவும் முடியாமல்
திண்டாடுகிறேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X