ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #18 Guide to use dowsing rod

டௌசிங் ரோட்டை  எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை சோதிப்பது?

Guide to use dowsing rod and energy test with dowsing rod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X