ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #18 Guide to use dowsing rod

டௌசிங் ரோட்டை  எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை சோதிப்பது?

Guide to use dowsing rod and energy test with dowsing rod.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X