ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #17 Energy test with pendulum

Energy test with pendulum. பெண்டுலத்தை பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

பெண்டுலத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? பெண்டுலத்தை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை சோதிப்பது? வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு எவ்வாறு பெண்டுலத்தை தயாரிப்பது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X