ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #17 Energy test with pendulum

Energy test with pendulum. பெண்டுலத்தை பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

பெண்டுலத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? பெண்டுலத்தை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை சோதிப்பது? வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு எவ்வாறு பெண்டுலத்தை தயாரிப்பது?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X