ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #16 Energy test with Pendulum and Dowsing rods

பெண்டுலம் மற்றும் டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி ஆற்றலை சோதிக்கும் முறைகள்.

Energy test with Pendulum and Dowsing rods

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X