நோய்கள்

நோயாளிகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

நோயாளிகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

நோய் கண்டவர்களுக்கு வாந்தி வருவது மிகவும் நல்ல விசயமாகும். நோயாளிகளுக்கு வாந்தி வந்தால், அவரின் உடல் நோய்களைக் குணப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்று பொருளாகும்.

அல்லது நோய் கண்டவரின் உடல் உணவுகளை ஜீரணம் செய்வதற்காக சேமித்து வைத்திருந்த சக்தியை எடுத்து நோய்களைக் குணப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப் போகிறது என்று பொருளாகும். இதன்மூலம் அவரின் நோய் விரைவாகக் குணமாகும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X