காதலி கவிதை

நினைவுகள்

நினைவுகள்

நெருப்பினைத்
தழுவிய நினைவுகள்
இன்றும் என்
மனதின் தழும்பாக

அந்த உஷ்ணம்
துடிப்பு, பரிசம்
ரோஜா இதழினும்
மென்மையான
உன் கழுத்தில்
உறவாடிய அந்த சில
நிமிடங்கள் வருடங்கள்
பல கழிந்தும்
நெஞ்சில் பசுமையாக
மணக்கிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X