ரெய்கி காணொளி

நம்மைச் சுற்றி இருக்கும் ஆற்றல்

நம்மைச் சுற்றி இருப்பது நல்ல ஆற்றலா அல்லது தீய ஆற்றலா என்பதை எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X