காதலி கவிதை

நம்பமுடியாத அதிசயம்

எதிர்பாராத சூழ்நிலையில்
நம்பமுடியாத அதிசயங்கள்
சில நடப்பதாக
கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்
ஆனால் நம்பியதில்லை

அந்த திருமண வரவேற்பில்
எதிர்பார்த்த அதிசயமாக
எதிர்பாராமல் உன்னைக்
காணும் வரையில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X