வாழ்க்கை

நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது யார்?

நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிப்பது யார்?

நாம் இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையை நாம் தான் தேர்ந்தெடுத்தோம். இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் இன்ப துன்பங்கள் நாம் என்றோ செய்த செயல்களின் பலன்கள் தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X