உடல்

மூக்குச்சளி எதனால் உருவாகிறது?

மூக்குச்சளி எதனால் உருவாகிறது?

நுரையீரலில் சேர்ந்திருக்கும் கழிவுகள் கரைந்து சளியாக மூக்கின் வழியாக வெளியேறுவதை தான் மூக்குச்சளி என்கிறோம். மூக்குச்சளி உண்மையில் வெளியிலிருந்து வருவதோ, உடலிலேயே உருவாவதோ அல்ல; மாறாக பல காலமாக நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கும் கழிவுகள் தான் அவை.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X