உடல்

மனிதர்களுக்கு தடுப்பூசி அவசியமா?

vaccine

மனிதர்களுக்கு தடுப்பூசி அவசியமா?

மனித உடலுக்கு இயற்கையாகவே பாதுகாப்பு சக்தியும் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியும் இருப்பதனால், தடுப்பூசிகள் என்று எதுவுமே மனித உடலுக்குத் தேவையில்லை. தடுப்பூசி என்பது வெறும் வணிக நோக்கத்தைக் கொண்டதே ஒழிய, அதில் எந்த நன்மையும் கிடையாது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X