வாழ்க்கை

மனிதனின் துன்பங்களுக்கு யாருடைய கார்மா காரணம்?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X