ஆரோக்கியம்

மனிதனின் குணங்கள் உறுப்புகளை பாதிக்குமா?

மனிதனின் குணங்கள் உறுப்புகளை பாதிக்குமா?

மனிதனின் குணங்கள் கெட்டுப்போகும் போது உடலின் உறுப்புகள் பாதிக்குமா? மனிதனின் உடலும் மனமும் இணைந்துதான் செயல்படுகின்றன. மனிதனின் மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு உணர்ச்சியும் உடலின் சில உறுப்புகளுடன் தொடர்புடையவை. அதனால், மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு குணக்கேடும், உடலில் அதன் தொடர்புடைய உறுப்பைப் பாதிக்கும், பலவீனப்படுத்தும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X