வாழ்க்கை

மனிதன் நேரத்தைக் கடப்பது (Time traveling) சாத்தியமா?

question mark, pile, questions

மனிதன் நேரத்தைக் கடப்பது (Time traveling) சாத்தியமா?

மனிதனின் மனதுக்கும் உயிருக்கும் நேரத்தைக் கடப்பது சாத்தியமான ஒன்று. ஆனால் மனித உடலுக்கு அது சாத்தியமில்லை.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X