வாழ்க்கை

மனிதன் நேரத்தைக் கடப்பது (Time traveling) சாத்தியமா?

question mark, pile, questions

மனிதன் நேரத்தைக் கடப்பது (Time traveling) சாத்தியமா?

மனிதனின் மனதுக்கும் உயிருக்கும் நேரத்தைக் கடப்பது சாத்தியமான ஒன்று. ஆனால் மனித உடலுக்கு அது சாத்தியமில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X