மனம்

மனதுக்கு சுய அறிவு உள்ளதா?

மனதுக்கு சுய அறிவு உள்ளதா?

மனதுக்கு சுயமாக பகுத்தாய்வு செய்யும் அறிவு கிடையாது, அதற்கு நல்லது கெட்டது என்ற வேறுபாடு தெரியாது. சரியானவற்றையும் தவறானவற்றையும் பிரித்துப் பார்க்கும் தன்மையும் கிடையாது. மனம் தனக்குள் பதிந்திருக்கும் பதிவுகளைக் கொண்டே முடிவுகளை எடுக்கிறது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X