ஆரோக்கிய காணொளி

மனதின் தன்மைகள்

மனதின் தன்மைகள் – கனவும், நினைவும், மனமும், வாழ்க்கையும்

மனம் எவ்வாறு உடலையும் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது.
மனதின் உதவியுடன் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது.

https://youtu.be/5F2u4hIcO0s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X