மனம்

மனதை அடக்குவது எப்படி?

மனதை அடக்குவது எப்படி?

எவராலும் மனதை அடக்க முடியாது. மனம் என்பது இருதயத்தைப் போன்று சுயமாக இயங்கும் சூட்சும கருவியாகும். மனதின் தன்மையை புரிந்து கொண்டு பயன்படுத்தினால், மனம் சுயமாக மனிதர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிடும். மனதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய அதை அடக்குவதற்கு முயற்சி செய்யக் கூடாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X