ரெய்கி காணொளி

மாமிசம் சாப்பிட்ட அன்று ரெய்கி சிகிச்சை கொடுக்கலாமா?

மாமிசம் சாப்பிட்ட அன்று ரெய்கி சிகிச்சை கொடுக்கலாமா?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X