உணவு

கோழி முட்டையை உட்கொண்டால் உடலுக்கு புரோட்டீன் கிடைக்குமா?

கோழி முட்டையை உட்கொண்டால் உடலுக்கு புரோட்டீன் கிடைக்குமா?

கோழிகள் புரோட்டீனையோ, முட்டையையோ உட்கொள்வதில்லை, இருந்தும் அவற்றின் முட்டைகளில் அதிகமான புரோட்டீன் இருக்கின்றன, அவற்றுக்கு எங்கிருந்து புரோட்டீன் கிடைத்தன? கோழிகளின் உடல் சுயமாக புரோட்டீனை உருவாக்குகின்றன.

கோழியின் உடலால் ப்ரோட்டீனை சுயமாக உருவாக்க முடியும் பொது மனிதனின் உடலால் சுயமாக புரோட்டீனை உருவாக்க முடியாதா? பரிமாணத்தின் உச்சம் மனிதன், அவன் உடலால் தனக்குத் தேவையான அத்தனை சத்துக்களையும் சுயமாக உற்பத்தி செய்துகொள்ள முடியும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X