பிரிவு கவிதை

காதல் தோல்வி

மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்
அனைவரும்

காதலில் வென்றவர்களாக
இருக்க வேண்டும்
என்ற அவசியமில்லை

காதலில் விழுந்து
நீச்சல் தெரியாமல்
மூழ்கியவர்களாகக் கூட
இருக்கலாம்

காதலில் மட்டும்
தோல்விகூட
மகிழ்ச்சியைத் தரும்
மனத் திருப்தியைத் தரும்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X