ஆன்மீகம்

கர்மவினை என்பது என்ன?

கர்மவினை என்பது என்ன?

கர்மா மற்றும் வினை என்ற இரு சொற்களும் செயல் என்ற ஒரே பொருளைக் குறிக்கின்றன. கர்மவினை என்பது ஒரு மனிதன் செய்த செயலையும் அந்த செயலுக்கான விளைவையும் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X