காதல் கவிதை

காதலின்றி அமையாது உலகு

கோடி கோடியாக
கவிதை எழுதியும்
சொற்களுக்கு இன்னும்
பஞ்சம் உருவாகவில்லை

காகிதங்கள் தீர்ந்துள்ளன
கவிதைகள் தீர்ந்ததில்லை
பெண்களும் காதலும்
இந்த பூமியில் உலாவி
கொண்டிருப்பதனால்

தினம் புதிதாக பிறந்துகொண்டே
இருக்கின்றன கவிதைகள்
பெண்ணும் காதலும் – இன்றி
அமையாது இவ்வுலகு

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X