ரெய்கி காணொளி

இயற்கையின் படைப்புகளில் எவ்வளவு ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன?

இயற்கையின் படைப்புகளில் எவ்வளவு ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன? அவற்றின் பயன்கள் என்ன?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X