வாழ்க்கை

இயற்கையைச் சார்ந்து வாழ்வது என்றால் என்ன?

இயற்கையைச் சார்ந்து வாழ்வது என்றால் என்ன?

உடலிலும் உலகிலும் நடக்கும் மாற்றங்களுக்கு இசைந்து, உலகில் இயற்கையாக உருவானவற்றைக் கொண்டு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X