ஆன்மீகம்

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா?

இறைவன் நேரடியாக உதவுவாரா?

இல்லை, இறைவன் நேரடியாக யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்வதில்லை. நம்பிக்கையோடு இறைவனிடம் வேண்டுபவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழியில் அவர்களின் வேண்டுதல் நிறைவேற உதவி செய்வார்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X