இந்த உலகம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆனால் அனைவரும் மாணவர்கள் அல்ல
வாழ்க்கை

இந்த உலகம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆனால் அனைவரும் மாணவர்கள் அல்ல

இந்த உலகம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆனால் அனைவரும் மாணவர்கள் அல்ல. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பாடமும் படிப்பும் உள்ளது. இந்த உலகில் அனைவருக்கும் ஒரு பாத்திரம் உள்ளது.

Spiritualist, Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *