தினசரி பயிற்சி செய்யாமல் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம்
ரெய்கி காணொளி

தினசரி பயிற்சி செய்யாமல் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம்

தினசரி பயிற்சி செய்யாமல் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம்.

ரெய்கி ஆற்றலைச் சேமித்து தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவது எப்படி? தினசரி பயிற்சி செய்யாமல், தினமும் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம். வாரம் ஒருநாள் அல்லது, மாதம் ஒருநாள் பயிற்சி செய்தாலே தினமும் ரெய்கி ஆற்றலின் பலனைப் பெறலாம்.

How do I harness Reiki energy and use it in my daily life? Even if you don’t practice Reiki every day, you can still benefit from it. You can benefit from Reiki energy every day by practicing once a week or once a month.

https://www.youtube.com/watch?v=fkzr6MBI59o
Spiritualist, Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *