ரெய்கி காணொளி

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 5

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 5

Bad energy, Body, Mind, Aura, and Chakra Healing
Touch and without touch, healing for family members

நவம்பர் 2021 நடைபெற்ற Zoom ரெய்கி வகுப்பின் காணொளி, பாகம் 5. மாஸ்டர் ராஜா முகமது காசிம், ஹீலர் கோவிந்தராஜ்.

Video recording of the November 2021 Online Reiki Class Part 5, “Master Raja Mohamed Kassim, Healer Govindaraj”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X