ரெய்கி காணொளி

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 4

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 4

Sciatic nerves pain and distance healing experience and testimonials. Paranormal healing experience.

நவம்பர் 2021 நடைபெற்ற Zoom ரெய்கி வகுப்பின் காணொளி, பாகம் 4. மாஸ்டர் ராஜா முகமது காசிம், ஹீலர் கோவிந்தராஜ்.

Video record of November 2021 Online Reiki Class. Part 4, Master Raja Mohamed Kassim, Healer Govindaraj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X