ரெய்கி காணொளி

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 3

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 3

நவம்பர் 2021 நடைபெற்ற Zoom ரெய்கி வகுப்பின் காணொளி, பாகம் 3. ஹீலர் கோவிந்தராஜ்.

Video record of November 2021 Online Reiki Class. Part 3, Healer Govindaraj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X