ரெய்கி காணொளி

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 1

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி வகுப்பு 1

நவம்பர் 2021 நடைபெற்ற Zoom ரெய்கி வகுப்பின் காணொளி.

பாகம் 1. மாஸ்டர் ராஜா முகமது காசிம்.

Video record of November 2021 Online Reiki Class. Part 1, Master Raja Mohamed Kassim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X