ஆரோக்கியம்

Health – 1 – ஆரோக்கியம் & நோய்கள் & சர்க்கரை நோய்

What is health? What is diabetes? ஆரோக்கியம் & நோய்கள் & சர்க்கரை நோய்

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X