ஆன்மீகம்

எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?

எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?
பிரார்த்தனைகள் எவ்வாறு பயனளிக்கின்றன?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X